Developing Chinese

fazhan1024
64 / 100

The Complete Learning Solution (2nd Edition)

Take your Mandarin Chinese skills to the next level with the updated and expanded second edition of “Developing Chinese”. As a nationally planned textbook for higher education, this comprehensive guide is specifically designed to help you achieve fluency in the language.

With 28 volumes and a total of 34 books, “Developing Chinese” covers all aspects of language learning, from the basics of pronunciation and grammar to more advanced topics like vocabulary and cultural immersion. The five series, including comprehensive, listening, speaking, reading, and writing, offer a well-rounded and interactive learning experience, allowing you to cultivate your language skills in a practical and meaningful way.

The second edition features new elements that are in tune with current times, making your language learning experience even more engaging and effective. Whether you’re just starting out or looking to take your Chinese skills to the next level, “Developing Chinese” is the perfect learning solution for you.

So don’t miss out on this opportunity to develop your language skills and enhance your ability to communicate in Mandarin Chinese. Order your copy of “Developing Chinese: The Complete Learning Solution (2nd Edition)” today!

发展汉语

《发展汉语》(第二版)为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在继承原版《发展汉语》良好架构的基础上,与时俱进,共28册34本。
  本套教材采取“综合语言能力培养与专项语言技能训练相结合”的外语教学及教材编写模式,分为“三个层级、五个系列”,即纵向分为初、中、高三个层次,横向分为综合、听、说、读、写五个系列。其中,综合系列为主干教材,口语、听力、阅读、写作系列为配套教材。本套教材的总体目标是全面发展和提高学习者的汉语语言能力、汉语交际能力、汉语综合运用能力和汉语学习兴趣、汉语学习能力。

Giáo trình Phát triển Hán ngữ

Bộ sách “Giáo trình Phát triển Hán ngữ” được chia ra thành 3 cấp độ: Sơ cấp – trung cấp – cao cấp và các kỹ năng: Tổng hợp, Nghe, Nói – Giao tiếp, Đọc viết.

Bộ sách giúp bạn:

  • Nâng cao khả năng nghe tiếng Trung, qua đó sử dụng tiếng Trung như một công cụ giao tiếp chứ không đơn thuần là học lý thuyết. Mục tiêu quan trọng nhất là vận dụng ngôn ngữ hiệu quả trong thực tế giao tiếp hàng ngày.
  • Người học vừa có thể theo sát nội dung được cung cấp trong tài liệu, vừa có thể tích cực, chủ động nắm bắt, trải nghiệm và tiếp thu ứng dụng ngôn ngữ từ trong cuộc sống hàng ngày. Người học dành thời gian trải nghiệm, ghi nhớ và vận dụng những nội dung được học vào thực tế, tự tạo cảm hứng học tập cho bản thân.
  • Giáo viên dành thời gian cho việc phân tích nghiên cứu tài liệu, xây dựng phương hướng giảng dạy phù hợp. Giáo viên vừa có thể sử dụng cuốn sách như một tài liệu hữu ích, có thể dựa vào đó để tự bổ sung và phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho người học cùng phát triển bằng cách kết hợp tìm hiểu thêm kiến thức từ nhiều nguồn.

Tài liệu nghe đầy đủ các cấp độ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.